Lovačka udruga "ZAVELIM" - Roško Polje

Puške sačmarice

Glavni dijelovi sačmarice su: cijev, glava, kundak i kundačić.
CIJEV PUŠKE  ima ležište metaka koje je ojačano i jedva primjetno konusno na prijelazu u nastavak cijevi. Ležište metka se izrađuje u dvije dužine, od 65 mm i od 70 mm. U ležištu metka od 70 mm mogu se upotrebljavati čahure od 65 mm, dok se u ležištu od 65 mm ne smiju upotrebljavati čahure od 70 mm, jer može doći do prskanja cijevi. Cijev je sa unutrašnje strane  glatka i polirana. Može biti jednako široka od konusnog prijelaza do usta cijevi ili suženja pri ustima cijevi. Cijevi bez suženja zovemo cilindričnim, a sa suženjem pri ustima cijevi zovemo čokiranim. Suženje cijevi u predjelu 4 – 6 cm prije  usta cijevi (koje nazivamo čok) može biti veličine od 0,1  do najviše 1,1 mm u odnosu na promjer ostalog dijela cijevi, ovisno o veličini kalibra i njegovoj  jačini. Čok služi da grupira snop sačme pri njegovom izlazu iz cijevi i time poboljša učinkovitost na većim udaljenostima.

Kod sačmarica dvocijevki – obadvije cijevi nisu jednako čokirane. Obično je manje čokirana desna cijev, odnosno ona koja se prva ispaljuje, što znači da su i daljine na koje sa njom gađamo manje, dok je druga sa jačim čokom i time podešena za gađanje na većim udaljenostima.

Kod suvremenijih jednocijevki – poluautomata, stavlja se na usta cijevi dodatak pod nazivom “polu čok”, “promjenljiv čok” ili “kompenzator” s kojim se može okretanjem postaviti željena jačina čoka.

Kalibri pušaka sačmarica su različiti i označavaju se brojevima 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Oni ne govore o promjeru cijevi u milimetrima, već označavaju koliko se kugli istog promjera može izliti iz jedne funte olova (oko 453,6 grama).

Tako imamo, npr., da je:

- promjer cijevi kalibra “12” jednak promjeru svake od 12 jednakih kugli izlivenih od jedne funte olova, ili

- promjer cijevi kalibra “16” jednak promjeru svake od 16 jednakih kugli izlivenih od jedne funte olova, ili

- promjer cijevi “20” jednak promjeru svake od 20 jednakih kugli izlivenih od jedne funte olova.

To znači da veći broj kalibra ima manji promjer cijevi.

Inače promjer cijevi kod pojedinih kalibara mjereni u milimetrima su sljedeći:

         - kalibar 12 od 18,2 – 18,6 mm

         - kalibar 16 od 16,8 – 17,2 mm

         - kalibar 20 od 15,7 – 16,1 mm itd.

Kod dvocijevki i višecjevnih pušaka cijevi su međusobno povezane lemljenjem.

Na gornjem dijelu kod sačmarica sa paralelnim cijevima nalazi se šina koja ih spaja, a na njoj mušica. Kod bokerice šina na gornjem dijelu  ojačava cijev i nosi mušicu. Kod kombiniranih pušaka na šini se nalazi nišan koji se može podizati prema potrebi.

Podkundak – učvršćuje cijev za glavu puške i služi za držanje pri gađanju. Obično je izbrazdan kako ruka ne bi klizila. U njemu se nalaze metalni dijelovi koji služe za spajanje cijevi sa glavom puške. Kod modernih pušaka u podkundaku je smješten izbacivač ispaljenih čahura (ejektor).

Glava puške (ili baskula) nalazi se na spoju s cijevima. Rađena je od kvalitetnog čelika. U njoj je smješten mehanizam za spajanje, mehanizam za paljenje i njegovo kočenje. Mehanizmi u glavi puške su različitih sustava, ovisno od toga jesu li čekići izvan tijela puške ili u njemu (kokotare, šutare – hamarles). Mehanizmi se rade vrlo precizno i njih ne treba povjeravati nestručnjacima za “podešavanje”, jer svaka greška u tom dijelu može biti fatalna.

Kundak – spaja dijelove puške. Može biti izrađen od drveta i plastike. Na njemu razlikujemo: usadnik u kojem je učvršćena glava, vrat s jabukom, obrazinu i potkov.

Modifikacije izrada kundaka su razne. Po obliku mogu biti:

      

- engleski kundak koji je ravan - bez pištoljnog rukohvata i obrazine

       
       

- njemački kundak koji ima pištoljni rukohvat i obrazinu-francuski, belgijski i američki koji imaju pištoljni rukohvat, ali nemaju obrazine.


Dužina kundaka je direktno ovisna od dužine ruke korisnika. Prekratak ili predugačak kundak neće omogućiti učinkovito i brzo usmjeravanje puške na cilj i učinkovito gađanje. Zato kad god je to moguće, kundak treba izraditi “po mjeri”, kako bi nišan na pušci “padao u oko”, što dobar puškar zna.

Potkov kundaka u posljednje vrijeme se stavlja od gume jer najbolje ublažavaju trzanja pri opaljenju hica.

IZVORI: http://www.lovac.ba
page_pagepukesamarice
page_pageengleskikundak
page_pagenjemakikundak
page_pagebelgijskikundak

LOVAČKA UDRUGA "ZAVELIM" - ROŠKO POLJE
Roško Polje 80247  
Tel.: +387 63 897521; +385 98 980 3260; +387 63 357 690
Email: lu.zavelim@gmail.com 
Transak. račun: 3382302200505679 - UniCredit banka  
Devizni račun: BA39 3382 3048 6315 2575; Core Broj  25022166 UniCredit

Copyright © Mabunta 2016.
Create a website